Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e comprender os supostos básicos da Psicoloxía Social A2
A5
A20
Distinguir a forma de concibir a realidade e a metodoloxía da Psicoloxía Social A6
A11
Saber empregar a linguaxe disciplinar propia da Psicoloxía Social A2
A14
Desenvolver estratexias de busca e material de avaliación psicosocial A9
A11
A13
Adquirir a capacidade creativa e criterios prácticos que permitan aplicar principios de intervención para solucionar problemas concretos, incorporando os coñecementos teóricos e os criterios éticos da disciplina A12
B1
B5
B6
C4
C6
C7