Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba obxectiva A2 A11 C6 C7 Exame tipo test de 30 preguntas. 3 opcións en cada unha, cunha resposta correcta. Os errores descontan medio acerto 50
Investigación (Proxecto de investigación) A2 A5 A6 A9 A11 A12 A13 A14 A20 B1 B5 B6 C4 C6 C7 A nota global de cada proxecto de investigación comprende a labor de analizar a información, búsqueda bibliográfica, etc. O alumno recollerá información, aprenderá a elaborar, evaluar los datos recollidos, e elaborará un informe que relacione investigacións previas cos datos recollidos por el mesmo. 50
 
Observacións avaliación

Os alumnos con dispensa académica deberán completar os mesmos requisitos que o resto dos alumnos. 

O proxecto de investigación está composto por varias tarefas.

É necesario superar o exame tipo test cun 50% de acertos para superar a asignatura.