Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Investigación (Proxecto de investigación) A2 A5 A6 A9 A11 A12 A13 A14 A20 B1 B5 B6 C4 C6 C7 10 30 40
Aprendizaxe colaborativa A11 A12 B5 B6 C4 C7 10 20 30
Esquemas B1 10 30 40
Análise de fontes documentais A2 A5 A9 C6 C7 5 20 25
Proba obxectiva A2 A11 C6 C7 4 4 8
 
Atención personalizada 7 0 7
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado