Temas Subtemas
I.- INTRODUCCION: DEFINICIÓN, HISTORIA E METODOLOXÍA DDA PSICOLOXÍA SOCIAL Tema 1.- O comportamento humano como comportamento social: definiciones de Psicoloxía Social.
Tema 2.- Niveis de análise en Psicoloxía Social.
Tema 3.- Historia da Psicoloxía Social.
Tema 4.- Filosofía e epistemoloxía do comportamento social.
Tema 5.- O método en Psicoloxía Social.
Tema 6.- Técnicas de investigación en Psicoloxía Social.
II.- ORIENTACIÓNS TEÓRICAS EN PSICOLOXÍA SOCIAL Tema 7.- Orientacións psicodinámicas
Tema 8.- Orientacións da Aprendizaxe Social.
Tema 9.- Orientacións cognitivas.
Tema 10.- Orientacións críticas, interaccionismo simbólico e teoría do rol.
Tema 11.- Orientacións etolóxicas, sociobiolóxicas, culturais e outras orientacións.
III.- PERCEPCION E COGNICION SOCIAL Tema 12.- Percepción social.
Tema 13.- Atribución social
Tema 14.- Cognición social.
Tema 15.- Actitudes psicosociais.
Tema 16.- Estereotipos.
Tema 17.- Representacións sociais.
IV.- CONTROL DA ACCION E PERSONALIDADE SOCIAL Tema 18.- Teorías da Personalidade Social.
Tema 19.- O Self, a Autoestima e o Autoconcepto.
V.- PROCESOS PSICOSOCIAIS BÁSICOS Tema 20.- Motivación social.
Tema 21.- Comparación social e normas sociais.
Tema 22.- Emocións.
Tema 23.- Influencia social e poder.
Tema 24.- Conformidade e desviación social.
Tema 25.- Socialización.
VI.- COMUNICACIÓN Tema 26.- Comunicación no verbal.
Tema 27.- Comunicación verbal e linguaxe.
Tema 28.- Persuasión.
Tema 29.- Testimonio e Mentira.
Tema 30.- Comunicación de masas.
VII.- RELACIONES INTERPERSONAIS E INTERACCIÓN SOCIAL Tema 31.- Atracción.
Tema 32.- Relacións Intimas e Amor.
Tema 33.- Altruísmo e Comportamento Prosocial.
Tema 34.- Agresión e violencia
Tema 35.- Apoio Social.
Tema 36.- Habilidades sociais.
Tema 37.- Negociación, Formación de Coalicións, Cooperación e Competición.
Tema 38.- Conflito.