Metodoloxías
Investigación (Proxecto de investigación)
Esquemas
Análise de fontes documentais
Descrición
O profesor resolverá cantas dudas se lle plantexen derivadas do estudio do material existente e dos capítulos dos libros que se recomenden para facilitar a aprendizaxe e posibilitar unha boa execución na proba obxectiva.
Ademáis, dado que os alumnos realizarán un traballo , a elaboración do mismo será supervisada polo profesor.
Por outra parte, cualquer alumno ou alumna poderá consultar cantas dudas teña respecto da asignatura.