Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer os procedimentos básicos de intervención en contextos familiares convencionais, non convencionais e de risco A2
A6
A19
Capacidade de observar e escoitar de forma activa A2
A5
A6
A7
A9
A11
A12
A20
A21
B4
B5
B6
C4
Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional, e de compromiso coa realidade máis próxima B5
C1
Resolver problemas de forma efectiva A2
A5
A6
A11
A12
A20
A21
B4
B5
B6
C4
Apreciar as distintas manifestacións da diversidade. A5
A6
A7
A9
A12
A20
A21
B4
B5
B6
C4
Identificar as dinámicas familiares en contextos convencionais, non convencionais e de risco A2
A6
A19