Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A2 1 0 1
Sesión maxistral A2 A5 A6 A11 A12 A19 B4 21 42 63
Portafolios do alumno A7 A9 A20 A21 B5 B6 C1 C4 21 38 59
Proba mixta A2 A5 A6 A7 A9 A11 C1 2 23 25
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado