Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións
Consultar a bibliografía básica e complementaria da materia na plataforma Moodle