Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Portafolios do alumno A7 A9 A20 A21 B5 B6 C1 C4 Ata 2,5 puntos sempre que se teña superado a proba mixta 25
Proba mixta A2 A5 A6 A7 A9 A11 C1 Consistirá nun exame de pregunta curta e/ou tipo test sobre os contenidos traballados nas sesións teóricas 75
 
Observacións avaliación
Teranse en conta dúas opcións de avaliación en función da asistencia ou non ás clases interactivas
Opción A. Alumnado que asiste ás clases interactivas (> 80% de asistencia)
A asistencia ás clases interactivas permitirá poder presentarse ao exame parcial (SÓ PARA ALUMNADO QUE SE MATRICULA POR PRIMEIRA VEZ NA MATERIA).
Será necesario ter acreditada unha asistencia de polo menos o 80%.
Elaborarase un portafolio no que se recollerán os principais contidos traballados nas sesións interactivas.
Para a nota final teranse en conta os seguintes aspectos:
- Clases interactivas (25%): Ata 2,5 puntos sempre que se supere a proba obxectiva(exame).
- Exame (75%): É necesario superar unha proba de preguntas curtas e/ou tipo test ao finalizar o cuadrimestre. É imprescindible superar o exame para aprobar a materia. O exame corrixirase sobre 10 puntos e aplicaráselle o peso que ten no global da materia (75%). Para aprobar o exame haberá que ter un 5 sobre 10. Desta forma, alguén que saque un 5 sobre 10, a súa nota do exame será de 3,75.

A nota final será a suma das dúas notas. Así, á nota do exame (mínimo de 3,75) sumaráselle a nota das clases interactivas. A suma de ambas deberá ser como mínimo de 5 puntos para aprobar a materia.

Opción B: Alumnado que NON asiste ou ten unha asistencia ás clases interactivas < 80%)
- Non poderán presentarse ao exame parcial.
- A nota final será a nota do exame.
- O exame é o 75% da materia. Dado que hai que ter 5 puntos para aprobar a materia, será necesario obter unha nota de 6,7 (sobre 10) para aprobar a materia.
O alumnado que teña concedida a dispensa académica será avaliado con esta opción