Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A11 B1 B4 B5 C2 C3 C7 C12 C13 A calificación do traballo tutelado representará un máximo dun 70% sobre a nota da asignatura, sempre e cando a calificación das probas obxectivas sexa superior a un 4, como se pode apreciar no apartado de Proba obxectiva.

A cualificación da presentación oral dos traballos tutelados, así como a participación na avaliación das presentacións do resto de alumnos, supoñerá un máximo dun 20 % da nota do traballo.
70
Proba obxectiva A11 B1 B4 B5 C2 C3 C7 C12 C13 A proba obxectiva da asignatura terá unha parte teórica e unha práctica.

Será necesario obter máis de 4 puntos na cualificación final da proba obxectiva para poder superar a asignatura.
30
 
Observacións avaliación

Na segunda oportunidade o alumnado terá que
realizar novamente a entrega da totalidade dos traballos tutelados e a
presentación oral do mesmo.

Dado que a asistencia ás clases non
se evalúa dentro da asignatura, os requisitos que aqueles alumnos con
dispensa de asistencia a clase terán que cumprir, tanto en primeira como
en segunda oportunidade, serán os mesmos requisitos que aqueles sen
esta dispensa, sendo necesaria a entrega en prazo dos traballos
tutelados e realización da presentación oral do mesmo.


A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:

    Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático.
    Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos.