Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados B6 C7 C2 0 45 45
Estudo de casos B6 C7 C2 0 45 45
Solución de problemas B6 C2 C7 10 0 10
Proba oral B6 C2 C7 1 0 1
Sesión maxistral B6 C2 C7 35 0 35
 
Atención personalizada 14 0 14
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado