Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados B6 C7 C2 Elaboración dun anteproxecto co alcance descrito non moodle dá materia.

O seguimiento contínuo dos traballos está condicionado ao cumprimento dos prazos estabrecidos, en caso contrario só evaluarase a entrega final.
90
Proba oral B6 C2 C7 Defensa do traballo tutelado realizado. 10
 
Observacións avaliación

Na segunda oportunidade o alumnado terá que realizar novamente a entrega da totalidade dos traballos tutelados e a presentación oral do mesmo.

Dado que a asistencia ás clases non se evalúa dentro da asignatura, os requisitos que aqueles alumnos con dispensa de asistencia a clase terán que cumprir, tanto en primeira como en segunda oportunidade, serán os mesmos requisitos que aqueles sen esta dispensa, sendo necesaria a entrega en prazo dos traballos tutelados e realización da presentación oral do mesmo.


A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:

    Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático.
    Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos.