Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Elaboración e defensa do anteproxecto dun buque ou artefacto
Estudo de casos Análisise dos distintos casos / problemas abordados narealización do anteproxecto do buque.
Solución de problemas Dimensionamiento dun buque a partir duns requirimentos
Proba oral Defensa do traballo tutelado realizado.
Sesión maxistral Explicación dos coñecementos e técnicas da asignatura