Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Aprendizaxe colaborativa A1 A3 A4 3 0 3
Eventos científicos e/ou divulgativos A6 A8 5 0 5
Discusión dirixida A5 A7 A9 A10 5 0 5
Estudo de casos A2 A3 A4 10 0 10
Presentación oral A1 A2 A4 5 0 5
Proba obxectiva A1 A2 A3 A4 A5 A6 2 0 2
Sesión maxistral A1 A2 A3 A4 28 0 28
Seminario A1 A2 A3 A4 10 0 10
Análise de fontes documentais A1 A2 A3 B5 C1 5 0 5
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado