Metodoloxías Descrición
Aprendizaxe colaborativa Traballo en equipo con TICs
Eventos científicos e/ou divulgativos Asistencias a conferencias e xornadas
Discusión dirixida Grupos de discusion
Estudo de casos Estudo e comentario casos prácticos
Presentación oral Exposición sobre os temas do programa
Proba obxectiva Preguntas de resposta breve
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais
Seminario Titorias en pequenos grupos
Análise de fontes documentais utilización de documentos audiovisuais e bibliográficos