Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Análise económica da sustentabilidade ambiental. Interpretación da información relevante para o deseño e a instrumentación de políticas de sustentabilidade, tanto no eido do sector público coma no da empresa privada. AM1
AM18
AM19
BM2
BM3
BM4
BM6
BM8
CM2
CM4
CM6
CM7
CM9
Estudo das técnicas para avaliar a sustentabilidade ambiental de proxectos e políticas. AM1
AM18
AM19
BM2
BM3
BM4
BM6
BM8
CM2
CM4
CM6
CM7
CM9
Capacidade analítica e de síntese para a interpretación e resolución de problemas de xestión ambiental dende unha perspectiva económica. AM1
AM18
AM19
BM2
BM3
BM4
BM6
BM8
CM2
CM4
CM6
CM7
CM9