Metodoloxías Descrición
Actividades iniciais Presentación ampla da materia con exposición de contidos da mesma, material a empregar e fórmula de avaliación.
Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos teóricos básicos do programa da materia. Puntuaráse a asistencia dos alumnos ás sesións maxistrais.
Proba de resposta breve Proba de respostas breves sobre o contido teórico da materia
Estudo de casos Análise de casos prácticos relacionados cos contidos da materia e de lecturas destinadas á comprensión dos contidos teóricos da materia. Estos estudos incluirán un cuestionario que os alumnos deberán responder en clase e puntuarán para a calificación final.