Metodoloxías
Sesión maxistral
Estudo de casos
Actividades iniciais
Proba de resposta breve
Descrición
A atención persoalizada ten un carácter integral referida tanto ós contidos teóricos como prácticos da materia. En consecuencia todas as metodoloxías inclúen dita atención persoalizada.