Temas Subtemas
Tema 1. Economía e Medioambiente 1.1. Conceptos xerais de Economía
1.2. Actividade económica e medioambiente
1.3. Política económica medioambiental
1.4. Economía circular
Tema 2. Os proxectos de investimento ambientais: Elementos básicos 2.1. A necesidade de valoración de proxectos
2.2. Elementos básicos dun proxecto de investimento
2.3. Investimento e finanzamento
2.4. A taxa de desconto
2.5. Características diferenciais dos proxectos ambientais
Tema 3. Criterios clásicos de avaliación de investimentos 3.1. Introdución
3.2. O Prazo de Recuperación do Investimento (PR)
3.3. O Valor Actual Neto (VAN)
3.4. O Tipo Interno de Rendabilidade (TIR)
3.5. As condicións de risco e incertidume
Tema 4. Análise multicriterio 4.1. Fundamentos da análise multicriterio
4.2. Métodos de análise multicriterio
4.3. Métodos multicriterio basados en ponderacións
4.4. Método de xerarquías analíticas (AHP)
4.5. Método de sobreclasificación (ELECTRE)
4.6. Aplicacións medioambientais da análise multicriterio
Tema 5. Valoración económica ambiental 5.1. Fundamentos básicos: a DAP e a DAC
5.2. O método dos prezos hedónicos
5.3. O método do custo de desprazamento
5.4. O método de valoración continxente
Tema 6. Análise Custo Beneficio (ACB) 6.1. Fundamentos básicos
6.2. Identificación de custos e beneficios
6.3. Valoración de custos e beneficios
6.4. Criterios de decisión