Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A1 A18 A19 B2 B3 B4 B6 B8 C2 C4 C6 C7 C9 Valoraráse a asistencia a clase dos alumnos cun máximo de 2 puntos. 20
Estudo de casos A1 A18 A19 B2 B3 B4 B6 B8 C2 C4 C6 C7 C9 Valoraráse a entrega de casos prácticos nas clases da materia destinadas a tal fin. Consistirán nunha serie de casos e lecturas proporcionadas ós alumnos cun breve cuestionario sobre as mesmas. 30
Proba de resposta breve A1 A18 A19 B2 B3 B4 B6 B8 C2 C4 C6 C7 Proba sobre o contido das sesións maxistrais cun valor máximo de 5 puntos. 50
 
Observacións avaliación

Para superar a materia será preciso obter 5 puntos en total, sin que sexa preciso obter nungún mínimo en cada unha das partes con puntuación na avaliación final.