Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A18 B2 C9 2 5 7
Sesión maxistral A1 A18 A19 B2 B3 B4 B6 B8 C2 C4 C6 C7 C9 12 30 42
Proba de resposta breve A1 A18 A19 B2 B3 B4 B6 B8 C2 C4 C6 C7 3 0 3
Estudo de casos A1 A18 A19 B2 B3 B4 B6 B8 C2 C4 C6 C7 C9 4 16 20
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado