Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Describir e aplicar as metodoloxías e a problemática asociadas á toma de mostra e o seu tratamento A7
A16
B2
B3
C1
C6
Aplicar as principais técnicas analíticas de separación A7
A15
A21
B2
B3
C1
C6
Adquirir destreza no laboratorio químico A17
A18
A19
A20
A22
A23
B4
C1
C6
Explicar, de xeito comprensible, fenómenos e procesos relacionados coa Química Analítica A7
A24
A25
B3
C1
C8