Materias que se recomenda ter cursado previamente
Química Xeral 3/610G01009
Química Analítica 1/610G01011

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Laboratorio de Química 2/610G01032

Materias que continúan o temario
Química Analítica Instrumental 1/610G01013
Química Analítica Instrumental 2/610G01014

Observacións