Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas de laboratorio A7 A15 A17 A18 A19 A20 A22 A23 A24 B2 B3 B4 C6 C8 20 20 40
Seminario A7 A15 A20 A21 A22 A24 A25 B2 B4 C1 8 20 28
Sesión maxistral A7 A16 A21 A22 A24 A25 B3 24 54.48 78.48
Proba mixta A7 A15 A20 A24 B2 B3 B4 C1 3 0 3
 
Atención personalizada 0.52 0 0.52
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado