Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecemento das principais institucións xurídicas. A1
Percepción do carácter sistemático do ordenamento xurídico. A3
Percepción do carácter interdisciplinar dos problemas xurídicos. A4
Coñecementos básicos de argumentación xurídica. A8
Capacidade para o manexo de fontes xurídicas (legais, xurisprudenciais e doutrinais). A9
Capacidade de interpretar e de analizar críticamente o ordenamento xurídico. A10
Capacidade de comprender e de redactar documentos xurídicos. A11
Manexo da oratoria xurídica. A12
Dominio das novas tecnoloxías aplicadas ao Dereito. A13
Resolver problemas de forma efectiva. B7
Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo. B8
B2
B3
B4
C4
C7
C8
Traballar de forma autónoma con iniciativa e de forma colaborativa B6
B9
B10
B11