Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Consistirá na exposición dos aspectos fundamentais dos temas que conforman o programa da materia.
Estudo de casos Análise e discusión de supostos prácticos.
Proba obxectiva Exame dos contidos incorporados no programa da materia e supostos prácticos.