Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito da persoa/612G01007
Dereito de familia/612G01013
Dereito de obrigas e danos/612G01016
Dereito da Contratación/612G01024
Dereitos Reais/612G01027

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións