Resultados de aprendizaxe Competencias do título
- Capacidade individual para desenvolver todas as tarefas ou operacions relativas o Dereito da Seguridade Social, cun nivel de calidade alto. A1
A7
A9
- Completar a vision dos estudantes do noso ordenamento xuridico, pero tendo en conta que estan a estudar unh materia que afecta directamente en Espana a millons de traballadores, a as suas familias. A13
B2
B3
- Fluidez no manexo da terminoloxia xuridica inglesa da Seguridade Social, para perder a vergona a usar lingua inglesa no eido da Seguridade Social. B7
B8
B5
- Dominar os conceptos e principios basicos do Dereito da Seguridade Social. B11
B13
C2
- Aprofondar na critica da natureza inxusta da realidade social actual, coa vista en que unha solucion e posible no futuro. C3
C4
C6