Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Seminario A1 A7 A9 A13 B7 B8 B11 B13 B2 B3 B5 C2 C3 C4 C6 11 25 36
Sesión maxistral A1 A7 A9 A13 B7 B8 B11 B13 B2 B3 B5 C2 C3 C4 C6 33 66 99
Proba obxectiva A1 A7 A9 A13 B7 B8 B11 B13 B2 B3 B5 C2 C3 C4 C6 4 0 4
 
Atención personalizada 11 0 11
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado