Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito do Traballo/612G01023

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións
<p>Non hai cuotas nas cualificacions, salvo no relativo as matriculas de honra.</p>