Resultados de aprendizaxe Competencias do título
O alumno coñecerá os distintos tipos de arquitecturas paralelas e a súa clasificación. AP1
AP3
BP1
BP5
CP1
O alumno coñecerá os conceptos básicos de organización e deseño dunha arquitectura paralela tanto a nivel de microarquitectura como de sistemas multiprocesador. AP2
AP8
BP2
BP4
BP6
O alumno coñecerá os principios de deseño e dos principais compoñentes dun sistema multiprocesador. AP2
AP3
AP8
BP1
BP3
BP7
BP9
BP10
CP1
O alumno aprenderá a analizar as prestacións dunha arquitectura paralela. AP2
AP4
AP8
BP4
BP7
BP9
CP1