Temas Subtemas
Tema 1. Computadores paralelos - Breve Introdución Histórica
- Niveis de paralelismo: dende a microarquitectura ata os supercomputadores
- Clasificación
Tema 2. Deseño de multiprocesadores, multinúcleo e many-core - Introdución
- Características arquitectónicas dos sistemas multiprocesador, multinúcleo e many-core
- Organización do sistema de memoria
Tema 3. Coherencia de la caché - Protocolos de coherencia caché
- Protocolos de snooping (arquitecturas UMA)
- Protocolos baseados en directorios (arquitecturas CC-NUMA)
Tema 4. Sincronización e consistencia de memoria en multiprocesadores - Primitivas de sincronización
- Soporte hardware para sincronización
- Implementaciones software de sincronización
- Modelos de consistencia de memoria
- Comparación entre os modelos de consistencia
Tema 5. Redes de interconexión - Tipos de redes
- Compoñentes básicos dunha rede: ligazóns, encaminadores e interfaces de rede
- Parámetros de rendemento
- Espazo de deseño en redes de interconexión: Clasificación, topología, técnicas de conmutación, algoritmos de encaminamiento, control de fluxo, bloqueos
- Avaliación de prestacións en redes de interconexión
Tema 6. Sistemas distribuídos: clústers Introdución ás arquitecturas clúster
- Arquitectura dun cluster
- Nodos
- Redes de interconexión
- Software
- Paquetes de ferramentas
- Aplicacións das arquitecturas clúster: Alta produtividade, alto rendemento e alta dispoñibilidade
-Planificación e abalo da carga
Tema 7. Introdución á análise de rendemento. - Análise de rendemento: motivación.
- Conceptos básicos sobre a análise do rendemento.
- Caracterización e detección de problemas de rendemento.
- Aspectos arquitectónicos que inflúen no rendemento.