Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A3 B1 B5 22 0 22
Prácticas de laboratorio A2 A4 B2 B6 B10 C1 24 24 48
Traballos tutelados A8 B3 B4 B7 B9 0 72 72
Proba mixta B4 B7 2 0 2
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado