Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Programación Paralela/614473102

Materias que continúan o temario
Programación de Arquitecturas Heteroxéneas/614473103
HPC na Nube/614473106
Programación Paralela Avanzada/614473107

Observacións