Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Desenvolver a creatividade e autocrítica na creación de imaxes. A12
C1
C2
C3
C4
Coñecer o fluxo de traballo na creación dun produto fotográfico ou audiovisual. A1
A2
A7
Familiarizarse co traballo dalgúns dos principais directores de fotografía clásicos e contemporáneos A1
C1
C2
C3
C4
Demostrar destrezas básicas no manexo dunha cámara fotográfica, cámara de vídeo e equipo básico de iluminación. A8
Coñecer os principais fundamentos técnicos que sustentan o traballo dun director de fotografía: exposición, cor e operativa da cámara de vídeo e fotográfica. A1
A2
A7
A8
B8
Comprender as posiblidades expresivas da luz e as posiblidades de modificación creativa da mesma. C1
C2
C3
C4
Analizar a calidade técnica e estética das mensaxes fotográficas e audiovisuais, situándoos dentro do seu contexto de produción A1
A7
C1
C2
C3
C4
Ser capaz de realizar unha interpretación visual do guión para guiar a emoción do espectador a través dun uso adecuado da cor, a luz, tipos de plano, ángulos e movemento A1
A2
A8