Materias que se recomenda ter cursado previamente
Informática audiovisual/616G01008
Ficción audiovisual/616G01014

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Teoría e práctica da edición e a montaxe/616G01023
Deseño de Produción e Dirección Artística/616G01025

Materias que continúan o temario

Observacións