Metodoloxías Descrición
Proba obxectiva Exame tipo test sobre os coñecementos teórico prácticos adquiridos durante o curso
Portafolios do alumno Creación dun traballo fotográfico propio
Prácticas de laboratorio Prácticas de fotografía e iluminación, presenciais ou online.
Sesión maxistral Clases teórico-prácticas sobre os principais aspectos técnicos e expresivos da dirección de fotografía, síncronas u asíncronas.