Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A2 A3 C1 C2 C3 C4 28 45 73
Obradoiro A2 A7 B9 C1 C2 C3 C4 28 45 73
Proba de resposta múltiple A7 C2 C3 2 0 2
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado