Materias que se recomenda ter cursado previamente
Expresión gráfica/616G01004
Deseño aplicado/616G01015
Guión/616G01018

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Análise audiovisual/616G01021
Dirección de Fotografía: Cámara e Iluminación/616G01022
Teoría e práctica da edición e a montaxe/616G01023
Infografía 3D-1/616G01024

Materias que continúan o temario

Observacións