Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba de resposta múltiple A7 C2 C3 30% da nota: exame tipo test ou preguntas curtas da parte teórica da asignatura.
30
Obradoiro A2 A7 B9 C1 C2 C3 C4 70% da nota: traballos prácticos desenrolados no curso ou exame práctico da parte correspondente na convocatoria de xullo.
70
 
Observacións avaliación

NOTA IMPORTANTE:

E necesario aprobar cada una das partes de xeito independente para aprobar a totalidade da asignatura. 

As partes aprobadas gardáranse nas seguintes convocatorias.

As faltas de ortografía e a mala redacción na presentación das prácticas ou na realización do exame poderán ser motivo de suspenso.