Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas a través de TIC A14 B2 B7 B8 B12 B13 C3 C4 C6 C7 C9 21 31.5 52.5
Proba obxectiva B1 B4 B5 C1 4 36 40
Sesión maxistral A13 B10 B11 C8 21 31.5 52.5
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado