Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas a través de TIC A14 B2 B7 B8 B12 B13 C3 C4 C6 C7 C9 Valorarase a asistencia e aproveitamento dos exercicios realizados no tempo de prácticas das clases 60
Proba obxectiva B1 B4 B5 C1 O exame de preguntas curtas ou test evaluarase según os coñecementos impartidos nas clases

Esta proba se poderá superar en evaluación continua, con varias probas curtas, en varias clases do cuadrimestre, ou dunha vez na data de exame oficial
40
 
Observacións avaliación

A nota total para aprobar a materia é de 5 puntos sobre 10.

Na Proba obxectiva é necesario obter un mínimo dun 3,5 sobre 10 para suma-la nota das prácticas.

A nota do apartado de prácticas conseguida para a primeira
oportunidade, manterase para a segunda, no podendo conseguir unha
segunda calificación.

Dispensa académica:

-
No caso das prácticas a través das TIC, para os alumnos a
tempo parcial, prantexaránse en Moodle exercicios que poderán entregar
para puntuar neste apartado

- A dispensa será de ata o 75% de horas de clase.

- A evaluación tanto para a primeira, como para a segunda oportunidade, e
tanto para os alumnos de tempo parcial como para os de tempo total ,
seguirá as porcentaxes indicadas neste apartado.