Metodoloxías Descrición
Prácticas a través de TIC Realización de exercicios para evaluar a adquisición de coñecementos teóricos
Proba obxectiva Proba escrita de preguntas curtas para evaluar os coñecementos teóricos adquiridos
Sesión maxistral Clases teóricas sobre os contidos da asignatura