Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A16 B5 C1 17.5 7.5 25
Prácticas de laboratorio B6 C1 13.75 13.75 27.5
Traballos tutelados B4 B6 B7 C1 8.25 46.25 54.5
Proba obxectiva A16 B4 B6 3 0 3
 
Atención personalizada 2.5 0 2.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado