Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Os traballos tutelados requiren unha atención personalizada do alumnado para guialo no proceso de elaboración dos mesmos.
Esta será levada a cabo mediante titorías co alumnado grupais ou individuais e de formas diversas (presenciais, correo electrónico, etc.).