Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Estudo de casos A10 B2 B3 B5 B8 C8 5 5 10
Prácticas a través de TIC B2 B5 B8 C3 C8 10 25 35
Sesión maxistral A10 B2 B3 B5 C8 5 5 10
Foro virtual B8 C3 8 8 16
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado