Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A10 B2 B3 B5 B8 C8 As prácticas no servico de medicina nuclar do CHUS 50
Prácticas a través de TIC B2 B5 B8 C3 C8 A entrega dos traballos nas datas propostas a través de Moodle da UDC 35
Sesión maxistral A10 B2 B3 B5 C8 A consulta dos videotutoriais dispoñibles na plataforma de teleformación é necesaria para poder facer correctamente as prácticas. 5
Foro virtual B8 C3 A participación activa e intelixente no foro será tida en conta para a avaliación final. 10
 
Observacións avaliación

Para superar a materia completa e necesario aprobar cada un dos bloques. A asistencia e obrigatoria no Bloque I