Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

No Bloque II, ao tratarse dun mestardo interuniversitario, empregarase a plataforma de teleformación creda polo profesor para a materia (O Moodle institucional non soporta acceso de alumnos de diferentes universidades)

Todos os traballos son entregados a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos, contribuindo deste modo a unha educación baseada nun modelo sostible..

Plataforma Moodle: https://www.imedir.udc.es/formacion