Código Competencias do título
A2 Coñecer as normas vixentes de información financeira no ámbito internacional.
A5 Saber obter unha adecuada comprensión do negocio da entidad auditada, do sector no que ésta opera e a natureza das súas transaccións.
A6 Saber medir e analizar a orixe dos custos e os rendementos obtidos pola entidade auditada.
A7 Saber valorar a partir dos rexistros relevantes de información financeira, a situación e previsible evolución dunha empresa.
A9 Saber documentar os procedementos e principios contables que sigue a entidade así como os sistemas contables utilizados para registrar as súas transaccións.
A12 Saber obter unha base de xuizo razonable sobre as contas anuais individuais e consolidadas e expresar unha opinión respecto das mesmas no informe de auditoria, conforme á normativa vixente.
B1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
B4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía respectuosa coa cultura democrática, os dereitos humanos e a perspectiva de xénero.
B8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
B10 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrentarse.
B12
C2 Que os alumnos saiban aplicar os coñecementos adquiridos ea súa capacidade de resolver problemas en ambientes novos ou descoñecidos en contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
C3 Que os alumnos sexan capaces de integrar o coñecemento e afrontar a complexidade de facer xuízos a partir de información que, incompleta ou limitada, inclúe reflexións sobre responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
C4 Que os alumnos saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e os motivos fundamentais que os sustentan a un público especializado e non especializado de forma clara e inequívoca.
C5 Que os estudantes teñan as destrezas de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando de maneira que sexa autodirigida ou autónoma.
C8 Compromiso ético e moral coa sociedade analizados, ademáis, desde unja perspectiva solidaria.
C9 Capacidade de resolución de problemas.
C11 Desenvolvemento dun espírito crítico lóxico e creativo.