Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer os criterios para rexistrar e avaliar os elementos dos estados financeiros incluídos nas Normas Internacionais de Información Financeira (NIIF) do International Accounting Standards Board (IASB), con especial referencia aos adoptados pola Unión Europea. AP2
BP8
BP10
CP5
CP11
Profundizar nos aspectos que presentan diferenzas con respecto ás normas de contabilidade de ámbito exclusivamente español. AP9
AP12
CP4
Capacidade para interpretar as NIIF e as súas interpretacións, así como para aplicar os principios básicos contidos no marco conceptual, para emitir un xuízo sobre cuestións que non se inclúen expresamente nas normas. AP7
BP1
BP12
CP2
CP3
CP9
Valorar os feitos suxeitos a rexistro e valoración, facendo prevalecer o principio da sustancia económica da operación sobre a súa forma xurídica, para aplicar correctamente o principio de imaxe fiel, garantindo o cumprimento dos requisitos básicos da información no marco conceptual de referencia. AP5
AP6
BP4
CP8